สธ. สนับสนุน Care giver ดูแลผู้สูงวัย

  1. Home
  2. /
  3. health news
  4. /
  5. สธ. สนับสนุน Care giver ดูแลผู้สูงวัย

สธ. สนับสนุน Care giver ดูแลผู้สูงวัย

Posted in : health news on by : admin

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้สูงอายุไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข หวังเป็นแรงขับเคลื่อน สนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขกับบทบาทการเป็นทีมสนับสนับสนุน

การทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ว่า จากอัตราการเกิดที่ลดลง บวกกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 8.5 ล้านคน หรือร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เป็น 11.59 ล้านคน หรือร้อยละ 17.50 ในปี 2561 และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม พิการ ทุพพลภาพและโรคซึมเศร้า มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่เป็นโรค ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียงร้อยละ 56.7 และจากรายงานการประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 พบว่าผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน เป็นโรคอ้วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 18.8 การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ และต้องมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัวและสังคม ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขกับบทบาทการเป็นทีมสนับสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในระดับพื้นที่ครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาคีเครือข่ายของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขในการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาศักยภาพแม่บ้านสาธารณสุข ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดทุกจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมประมาณ 200 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth